GDPR - TTDent - Trnavská zubná klinika

Andreja Žarnova 8089/13, 917 02 Trnava

Klinika pre celú rodinu
Volajte

+421 910 333 016

Ordinačné hodiny

Pon-Pia: 9:00 - 19:00, Sob: Na objednávku

GDPR

Informácia o spracúvaní osobných údajov

podľa zákona č. 18/2018 Z. z.. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“).

Zmeniť nastavenia Cookies

1. Kontaktné údaje našej spoločnosti:

Prevádzkovateľ

Prevádzkovateľom týchto webových stránok, ktorý spracúva Vaše osobné údaje, je spoločnosť :

Obchodné meno : TTDENT s.r.o.
Adresa / sídlo : Andreja Žarnova 13, Trnava, 917 02, Slovenská republika
E-mail :   …………….
IČO :  50 336 347
DIČ :  ……………….
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava I, odd.: Sro, vložka č. 37831/T (ďalej len „Prevádzkovateľ“).

Informácie o našom dodržiavaní zákonných požiadaviek Vám poskytneme aj na: ttpacakclinic@gmail.com

Prevádzkovateľ v súlade s Zákonom o ochrane osobných implementuje, vykonáva  a sleduje zmeny danej legislatívy a zároveň aktuálne informuje svojich klientov, pacientov, dodávateľov a všetky regulačné orgány.

2. Aké osobné údaje spracúvame:

Bežné osobné údaje : ako prevádzkovateľ spracúvame nasledovné osobné údaje ktoré nám poskytnete osobne, elektronicky emailom alebo prostredníctvom našej webstránky www.ttdent.sk  alebo nepriamo získané a to sú:

identifikačné údaje: titul, meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum a miesto narodenia, rodné číslo, podpis

kontaktné údaje: adresa trvalého či prechodného bydliska, emailová adresa, telefónne číslo

demografické údaje: vek, pohlavie, zamestnanie

údaje potrebné na používanie elektronických služieb:  IP adresa, údaj o používanom softvéri, prehliadači a zariadení,

Bežné osobné údaje rozšírené za účelom

plnenia povinností zamestnávateľa súvisiacich s pracovným pomerom alebo obdobným vzťahom (napr. na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru) vrátane predzmluvných vzťahov: 

občiansky preukaz, vodičsky preukaz, údaje o vzdelaní, spôsobilosť na právne úkony a mnohé ďalšie vyžadované pre plnenie zákonných povinností prevádzkovateľa.

Pre uchádzačov uchádzajúcich sa o konkrétnu pozíciu v spoločnosti na dané  výberové konanie predzmluvný vzťah; Pre uchovanie životopisov je to súhlas dotknutej osoby. Súhlas sa poskytuje na dobu určitú na 1 rok od udelenia súhlasu

Osobitné kategórie osobných údajov (citlivé údaje): ako prevádzkovateľ spracúvame  o Vás osobitnú kategórie osobných údajov (citlivé údaje) a to sú údaje o zdraví ako sú:

       zdravotné problémy, údaje o chorobách, údaje o priebehu a výsledkoch vyšetrení, údaje o liečbe a ďalších významných okolnostiach súvisiacich s Vašim zdravotným stavom a s postupom pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti, údaje o rozsahu poskytnutej zdravotnej starostlivosti, údaje o liečebnom režime a skutočnosti dôležité na posúdenie zdravotnej starostlivosti na výkon práce, epidemiologicky závažné skutočnosti

a ďalšie údaje o zdraví nevyhnutné k tomu, aby sme Vám poskytli kvalitnú odbornú zdravotnú starostlivosť.

3. Spracúvanie osobných údajov a všetky informácie k správe osobných údajov:

Zákon o ochrane osobných údajov vyžaduje od prevádzkovateľov informovať ktoré osobné údaje spracováva, o spôsobe ich spracovania, o záležitostiach, ktoré súvisia s ich spracovaním a zároveň o právach dotknutých osôb stručne, transparentne, zrozumiteľnou a ľahko prístupnou formou.

Dôvody prečo máme Vaše osobné údaje a právne základy podľa ktorých osobné údaje spracúvame sú  charakterizované v poučeniach:

 • Poučenie pre pacienta, klienta / Formulár
 • Poučenie pre pacienta (zákonný zástupca neplnoletého)
 • Poučenie pre web návštevníka
 • Poučenie pre zamestnancov
 • Poučenie pre uchádzača o zamestnanie
 • Poučenie pre zdravotníckych pracovníkov
 • Poučenie pre dodávateľov, IT poskytovateľov

Pri poskytovaní našich služieb zdravotnej starostlivosti vrátane  vedenia elektronickej a dokumentačnej evidencie a súvisiacich povinností s touto činnosťou  spracúvame Vaše osobné údaje vždy na konkrétny vopred stanovený účel, pričom každý účel spracúvania si vyžaduje iba niektoré Vaše osobné údaje. V prípade, ak nám nebudú poskytnuté príslušné osobné údaje, ktoré sú na daný účel potrebné, naša Spoločnosť Vám nebude schopná poskytnúť príslušnú zdravotnú starostlivosť alebo ju bude schopná poskytnúť iba vo veľmi obmedzenom rozsahu.

Vyžiadame si o Vás vždy iba osobné údaje, ktoré nevyhnutne potrebujeme na predmetný účel, resp. na riadne poskytnutie našich služieb a zdravotnej starostlivosti. Predmetné osobné údaje spracúvame na základe nasledovných právnych základov:

Právny základ spracúvania – plnenie zmluvy a na základe zákona: Vaše osobné údaje spracúvame predovšetkým v súvislosti s predzmluvnými vzťahmi a plnením zmluvného vzťahu, ktorý je založený dohodou o poskytovaní zdravotnej starostlivosti uzavretou medzi našou Spoločnosťou ako poskytovateľom zdravotnej starostlivosti a Vami ako klientom/pacientom a súhlasom pre správu Vašich osobných údajov v našich informačných systémoch. Rovnako je naša Spoločnosť oprávnená ako aj povinná spracúvať Vaše bežné osobné údaje a osobné údaje o Vašom zdraví bez Vášho súhlasu v zmysle ustanovení § 18 a nasl. zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a to predovšetkým v zdravotnej dokumentácii.

Jednotlivé Vaše osobné údaje spracúvame a uchovávame podľa účelu : viď poučenia

Poskytnutie služieb a zdravotnej starostlivosti klientom/pacientom trvá :  Po dobu trvania zmluvy/dohody, pričom naša spoločnosť je v zmysle ustanovenia § 22 zákona č. 576/2004 Z. z. povinná viesť zdravotnú dokumentáciu klienta/pacienta dvadsať (20) rokov po smrti klienta/pacienta; ostatnú zdravotnú dokumentáciu dvadsať (20) rokov od posledného poskytnutia zdravotnej starostlivosti osobe.

Pri udelení súhlasu – po dobu platnosti súhlasu pre, trvanie účelu, do momentu odvolania súhlasu.

4. Poskytovanie, sprístupňovanie, zverejňovanie, cezhraničný prenos osobných údajov:

Priamo na základe uzatvorenej zmluvy a Vášho súhlasu sme oprávnení poskytovať Vaše osobné údaje našim zmluvným partnerom, prípadne aj v iných krajinách EU. (Príjemcovia). Mimo krajiny EU osobné údaje neposielame.
Bez Vášho súhlasu sme povinní poskytnúť, resp. sprístupniť tretím stranám alebo príjemcom Vaše osobné údaje, ak to ustanovuje osobitný zákon. Na písomné vyžiadanie ich musíme poskytnúť:

 1. súdu vrátane notára ako súdneho komisára na účely občianskeho súdneho konania, ktorého je dotknutá osoba účastníkom alebo ktorého predmetom konania je jej majetok,
 2. orgánu činného v trestnom konaní alebo súdu na účely trestného konania,
 3. daňového orgánu, colného orgánu alebo správcu dane, ktorým je obec, vo veciach daňového konania alebo colného orgánu vo veciach colného konania, ktorého je dotknutá osoba účastníkom podľa osobitného predpisu, vrátane vymáhania daňového nedoplatku v daňovom exekučnom konaní alebo vymáhania colného dlhu v colnom exekučnom konaní,
 4. správy finančnej kontroly pri výkone finančnej kontroly podľa osobitného predpisu,
 5. súdneho exekútora povereného vykonaním exekúcie podľa osobitného predpisu, alebo Slovenskej komory exekútorov na účely zabezpečenia vykonania auditu účtovníctva a exekučných konaní exekútora, ktorého výkon funkcie zanikol podľa osobitného predpisu,
 6. orgánu štátnej správy na účely výkonu rozhodnutia, ktorým bola uložená dotknutej osobe povinnosť uhradiť peňažné plnenie,
 7. služby kriminálnej polície a služby finančnej polície Policajného zboru na účely odhaľovania trestných činov, zisťovanie ich páchateľov a pátrania po nich a na účely úloh finančnej polície podľa osobitného predpisu o preukazovaní pôvodu majetku,
 8. správcu alebo predbežného správcu v konkurznom konaní, reštrukturalizačnom konaní, vyrovnacom konaní alebo v konaní o oddlžení alebo dozorného správcu vykonávajúceho dozornú správu, ak ide o záležitosti týkajúce sa klienta Banky, na majetok ktorého sa vedie konkurzné konanie, reštrukturalizačné konanie, vyrovnacie konanie, konanie o oddlžení alebo nad ktorým bola zavedená dozorná správa podľa osobitného predpisu,
 9. príslušného štátneho orgánu na účely plnenia záväzkov z medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, ak plnenie záväzkov podľa tejto zmluvy nemožno odmietnuť z dôvodu ochrany bankového tajomstva,
 10. Národného bezpečnostného úradu, Slovenskej informačnej služby, Vojenského spravodajstva a Policajného zboru na účely vykonávania bezpečnostných previerok v ich pôsobnosti podľa osobitného predpisu,
 11. Úradu na ochranu osobných údajov na účely vykonania kontroly podľa osobitného zákona,
 12. Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky na účely kontroly podľa osobitného zákona.

Osobné údaje nebudeme sprístupňovať alebo poskytovať ďalším tretím osobám resp. príjemcom – okrem prípadov, ak túto povinnosť ukladá zákon, priamo vykonateľný právne záväzným akt Európskej únie alebo medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo ak je sprístupnenie alebo poskytnutie zmluvne dohodnuté s dotknutou osobou.

5. Sprostredkovatelia

Prevádzkovateľ v súlade s Zákonom o ochrane osobných údajov, zmluvne poveril spracúvaním osobných údajov vo svojich informačných systémoch sprostredkovateľov, pričom dbá na ich odbornú, technickú, organizačnú a personálnu spôsobilosť a jeho schopnosť zaručiť bezpečnosť spracúvaných osobných údajov opatreniami podľa tohto Zákona o ochrane osobných údajov.

6. Poučenie o právach dotknutej osoby

Práva dotknutej osoby pri spracúvaní osobných údajov sú upravené v § 28 zákona o ochrane osobných údajov.

 1. Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa vyžadovať
  1. potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,
  2. vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme prevádzkovateľa v rozsahu: identifikačné údaje prevádzkovateľa, identifikačné údaje sprostredkovateľa, účel spracúvania osobných údajov, zoznam alebo rozsah spracúvaných osobných údajov, doplňujúce informácie: poučenie o dobrovoľnosti alebo povinnosti poskytnúť osobné údaje, právny základ spracúvania osobných údajov, tretie strany, okruh príjemcov, formu zverejnenia, tretie krajiny); pri vydaní rozhodnutia podľa bodu 4. je dotknutá osoba oprávnená oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií,
  3. vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získala jej osobné údaje na spracúvanie,
  4. vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
  5. opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania
  6. likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,
  7. likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,
  8. blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.
 2. Právo dotknutej osoby podľa bodu 1. písm. f) a g) možno obmedziť, len ak takéto obmedzenie vyplýva z osobitného zákona alebo jeho uplatnením by bola porušená ochrana dotknutej osoby, alebo by boli porušené práva a slobody iných osôb.
 3. Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, má právo u prevádzkovateľa kedykoľvek namietať voči spracúvaniu jej osobných údajov na iné účely ako sú ustanovené zákonom o poisťovníctve.
 4. Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, ďalej má právo u prevádzkovateľa kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu prevádzkovateľa, ktoré by malo pre ňu právne účinky alebo významný dosah, ak sa také rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jej osobných údajov. Dotknutá osoba má právo žiadať poisťovňu o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom prevádzkovateľ je povinná žiadosti dotknutej osoby vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu v lehote do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti. Dotknutá osoba nemá toto právo iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú upravené opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby, alebo ak v rámci predzmluvných vzťahov alebo počas existencie zmluvných vzťahov prevádzkovateľ vydala rozhodnutie, ktorým vyhovela požiadavke dotknutej osoby, alebo ak prevádzkovateľ na základe zmluvy prijala iné primerané opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby.
 5. Dotknutá osoba môže uplatniť svoje právo rovnakou formou, akou poskytla osobné údaje.
 • Žiadosť Dotknutej osoby     / formulár

Svoje prípadné otázky na spracúvanie vašich osobných údajov v našich informačných systémoch môžete posielať e-mailom na adresu info@ttdent.sk resp. poštou na horeuvedenú adresu.